Kategorier
Nyhet

Kallelse till höststämma 16 november 2023

Styrelsen kallar härmed till Stockholms Galoppsällskaps höststämma den 16 november 2023 kl 19.00 på Bro Park eller via teams.

Var vänlig och anmäl om Du kommer så vi kan planera kaffe o

smörgås. Anmälan görs till info@stockholmsgaloppsallskap.se

senast den 14 november 2023

Dagordning höststämma Stockholms Galoppsällskap den 16 november 2023 kl 19.00 på Bro Park och via teams

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande 

3. Anmälan av protokollförare 

4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

6. Godkännande av dagordning 

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

8. Fastställande av årsavgift för det kommande kalenderåret

9. Val av ordinarie representanter till Svensk Galopps fullmäktige

10. Behandling av ärende(n) som föranlett extrastämma eller – avseende höstmötet – förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast fyra veckor före höstmötets avhåll

11. Övrigt

Efter stämman kommer Anna Sundberg och informerar om styrelsens arbete i Svensk Galopp

Bro Park 2023-10-17

Eva McLaren

Ordförande i SGS