Kategorier
Nyhet

KALLELSE TILL HÖSTSTÄMMA den 12 November:

Styrelsen kallar härmed till Stockholms Galoppsällskaps höststämma den 12 november 2022 kl 13.00 på Bro Park.

Var vänlig och anmäl om Du kommer så vi kan planera kaffe o

smörgås. Anmälan görs till info@stockholmsgaloppsallskap.se

före 8 november 2020

Dagordning Höststämma Stockholms Galoppsällskap den 12 november 2022 kl 13.00 på Bro Park 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande 

3. Anmälan av protokollförare 

4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

6. Godkännande av dagordning 

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

8. Fastställande av årsavgift för det kommande kalenderåret 

9. Val av ordinarie representanter till Svensk Galopps fullmäktige 

10. Behandling av ärende(n) förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast fyra veckor före höststämmans avhållande

Bro Park 2022-10-06

Eva McLaren

Ordförande i SG