Kategorier
Nyhet

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA den 6 april:

Styrelsen kallar härmed till Stockholms Galoppsällskaps årsstämma den 6 april 2022 kl 18.00 på Bro Park.

Härmed inbjudes till SGS årsstämma den 6 april kl 18.00 på Bro Park. Bifogat dagordning (se nedan).

Valberedningens förslag kommer skickas ut senast 4 veckor innans stämman.

VD och/eller styrelseledamot för Svensk Galopp kommer att inbjudas till stämman.

Mvh,

Styrelsen

Dagordning Årsstämma Stockholms Galoppsällskap den 6 april 2022 kl 18.00 på Bro Park 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande 

3. Anmälan av protokollförare 

4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

6. Godkännande av dagordning 

6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

7. Framläggande av årsberättelse 

8. Framläggande av revisorernas berättelse 

9. Fråga om godkännande av årsberättelse 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Fastställande av arvoden

12. Val av styrelse 

• Ordförande 

• Övriga ledamöter 

• Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

• Val av ledamöter i valberedningen

13. Av medlem väckt förslag som skriftligen och undertecknat tillställts styrelsen senast 4 veckor före årsmötets avhållande, eller inom en vecka från det årsberättelse tillställts medlem 

14. Från styrelsen hänskjutna ärenden