Kategorier
Nyhet

Valberedningens förslag till val av SGS styrelse 2024

Omval:
Eva McLaren, ordförande på ett år
Henrik Haglund på två år
Solveig Stefansson på två år

Fyllnadsval:
Lisbeth Bolin på ett år
Nyval:
Fabienne De Geer på två år

Valberedningens sammankallande Louis de Geer deltog ej i beslutet att föreslå Fabienne De Geer som ny ledamot.

Om förslaget godkänns så ser SGS styrelse för 2024 ut som följande:
Eva McLaren, ordförande, ett år
Roland Egnestam, ett år kvar
Anna Fischer, ett år kvar
Henrik Haglund, två år
Solveig Stefansson, två år
Fabienne De Geer, två år
Lisbeth Bolin, ett år

Valberedningen är enig.
2024-03-22

Louis de Geer, Stefan Uppström, Lotta Mossberg,

Conny Isacsson, Anna Öhgren

Kategorier
Nyhet

Kallelse till årsstämma 20 april 2024

Styrelsen kallar härmed till Stockholms Galoppsällskaps årsstämma den 20 April 2024 kl 13.00 på Bro Park.

Var vänlig och anmäl om Du kommer så vi kan planera kaffe o

smörgås. Anmälan görs till info@stockholmsgaloppsallskap.se

senast den 15 April 2024

Dagordning årsstämma Stockholms Galoppsällskap den 20 April 2024 

kl 13.00 på Bro Park

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande 

3. Anmälan av protokollförare 

4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

6. Godkännande av dagordning 

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

8. Framläggande av årsberättelse

9. Framläggande av revisorernas berättelse

10. Fråga om godkännande av årsberättelse

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande arvoden

13. Val av ordförande

14. Val av övriga ledamöter

15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

16. Val av ledamöter i valberedningen

17. Av medlem väckt förslag som skriftligen och undertecknat tillställts styrelsen senast fyra veckor före årsmötets avhållande eller en vecka från det årsberättelse tillställts medlem.

18. Från styrelsen hänskjutna ärenden

Bro Park 2024-03-07

Eva McLaren

Ordförande i SGS