Kategorier
Nyhet

Kallelse till årsstämma 3 april 2023

Styrelsen kallar härmed till Stockholms Galoppsällskaps årsstämma den 3 april 2023 kl 18.00 på Bro Park och via teams.

Var vänlig och anmäl om Du kommer så vi kan planera kaffe o

smörgås. Anmälan görs till info@stockholmsgaloppsallskap.se

före 31 mars 2023

Dagordning årsstämma Stockholms Galoppsällskap den 3 april 2023 kl 18.00 på Bro Park och via teams

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande 

3. Anmälan av protokollförare 

4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

6. Godkännande av dagordning 

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

8. Framställande av årsberättelse

9. Framställande av revisorernas berättelse

10. Fråga om godkännande av årsberättelse

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av arvoden  

13. Val av styrelse, ordförande samt övriga ledamöter 

1. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

2. Val av ledamöter i valberedningen

3. Av medlem väckt förslag som skriftligen och undertecknat tillställts styrelsen senast fyra veckor före årsmötets avhållande, eller inom en vecka från det årsberättelse tillställts medlem

4. Från styrelsen hänskjutna ärenden.

Bro Park 2023-02-20

Eva McLaren

Ordförande i SGS