Kategorier
Nyhet

Valberedningens förslag till val av SGS styrelse 2024

Omval:
Eva McLaren, ordförande på ett år
Henrik Haglund på två år
Solveig Stefansson på två år

Fyllnadsval:
Lisbeth Bolin på ett år
Nyval:
Fabienne De Geer på två år

Valberedningens sammankallande Louis de Geer deltog ej i beslutet att föreslå Fabienne De Geer som ny ledamot.

Om förslaget godkänns så ser SGS styrelse för 2024 ut som följande:
Eva McLaren, ordförande, ett år
Roland Egnestam, ett år kvar
Anna Fischer, ett år kvar
Henrik Haglund, två år
Solveig Stefansson, två år
Fabienne De Geer, två år
Lisbeth Bolin, ett år

Valberedningen är enig.
2024-03-22

Louis de Geer, Stefan Uppström, Lotta Mossberg,

Conny Isacsson, Anna Öhgren

Kategorier
Nyhet

Kallelse till årsstämma 20 april 2024

Styrelsen kallar härmed till Stockholms Galoppsällskaps årsstämma den 20 April 2024 kl 13.00 på Bro Park.

Var vänlig och anmäl om Du kommer så vi kan planera kaffe o

smörgås. Anmälan görs till info@stockholmsgaloppsallskap.se

senast den 15 April 2024

Dagordning årsstämma Stockholms Galoppsällskap den 20 April 2024 

kl 13.00 på Bro Park

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande 

3. Anmälan av protokollförare 

4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

6. Godkännande av dagordning 

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

8. Framläggande av årsberättelse

9. Framläggande av revisorernas berättelse

10. Fråga om godkännande av årsberättelse

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande arvoden

13. Val av ordförande

14. Val av övriga ledamöter

15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

16. Val av ledamöter i valberedningen

17. Av medlem väckt förslag som skriftligen och undertecknat tillställts styrelsen senast fyra veckor före årsmötets avhållande eller en vecka från det årsberättelse tillställts medlem.

18. Från styrelsen hänskjutna ärenden

Bro Park 2024-03-07

Eva McLaren

Ordförande i SGS

Kategorier
Nyhet

Kulturfrågor ett viktigt tema!

Kulturfrågor är temat för senaste nyhetsbrevet.

Vilken bild vill vi att omvärlden ska ha av oss? Framöver kommer Svensk Galopp och galoppsällskapen att arbeta mer med kulturfrågor vilket blivit  tema för vårt senaste nyhetsbrev, säger SGS-ordföranden Eva McLaren.

Att jobba med värdegrunder inom galoppen: Licensinnehavare, anställda, konsulter, funktionärer och förtroendevalda  inom Svensk Galopp har alla ett gemensamt ansvar för hur vi agerar och för  hur vi framställer galoppsporten. 

Vi ska föregå med gott exempel, följa de regler och normer som finns och stå  för ett sportsligt uppträdande mot såväl hästar som människor. En fri och öppen debatt gagnar galoppsporten. Samtidigt är det viktigt att vi  respekterar och visar hänsyn till varandra i ord och handling och strävar efter konstruktivitet och saklighet när vi framför våra åsikter, såväl internt som i offentliga kanaler och sociala medier. 

Ibland kan man undra om inte gränsen är nådd då man läser vissa inlägg på Facebook. 

Till exempel då det handlar om en ny bana i Skåne eller vintergaloppen. Då spys det galla och det blir både sakfel och personangrepp.

LÄS HELA NYHETSBREVET I “DOKUMENT”.

Kategorier
Nyhet

LAST CALL: HÖSTSTÄMMA 23 NOV!

Vi samlas på Bro Park kl 18 tisdagen den 23 november för SGS årliga höststämma.

Höststämman börjar kl 18.30 – och Svensk Galopps VD Harald Dörum kommer att närvara. Samt givetvis Stockholms Galoppsällskaps styrelse.

Vi bjuder på bubbel och snittar och/eller kaffe och något sött till.

Anmälan kan göras till: info@stockholmsgaloppsallskap.se

Kategorier
Nyhet

KALLELSE TILL HÖSTSTÄMMA den 23 november

Härmed kallas medlemmar i Stockholms Galoppsällskap till höststämma på Bro Park kl 18.30 tisdagen den 23 november.
Eftersom vi kommer att bjuda på ett glas bubbel med tilltugg så behöver vi få in anmälningar senast den 18 november till info@stockholmsgaloppsallskap.se

Mvh, Styrelsen

Kategorier
Nyhet

Dörum till höstmötet 23 november

SGS årliga höstmöte på Bro Park kommer denna gång att äga rum tisdagen den 23 november 2021.Vi påminner om att det är viktigt att delta på höstmötet, då många angelägna spörsmål kommer att diskuteras. Ni som inte kan närvara fysiskt på Bro Park kommer att få möjlighet att delta digitalt via Teams.

Svensk Galopps nye VD Harald Dörum (bilden) kommer att närvara på höstmötet.

Varmt välkomna! / hälsar Styrelsen

Kategorier
Nyhet

Stockholms Galoppsällskaps ursprung

Stockholms Galoppsällskap (SGS) är en tämligen ung organisation. Den skapades i samband med den stora galoppomorganisationen 2009, då den tidigare ganska ymniga beslutsstrukturen i svensk galopp koncentrerades till de tre löpningsorganisationerna i Stockholm, Malmö och Göteborg. De utgör nu tillsammans hela fullmäktigeorganisationen.

Tidigare hade fullmäktige bestått av som mest elva olika organisationer. Nu var avsikten att få en mer sammansatt och verkningskraftig organisation. Bansällskapen uppmanades att vara rösten för inte bara hästägare utan även uppfödare, tränare, jockeys och amatörer.

För att manifestera de nya tankarna beslöt hästägarorganisationen i Stockholm, Stockholms Kapplöpningssällskap, att byta namn till Stockholms Galoppsällskap.

Därmed övergavs ett mer än hundraårigt namn. Stockholms Kapplöpningssällskap (SKS) bildades nämligen redan år 1900. SKS var då ansvarigt för tävlingsverksamheten på Stockholms dåvarande galoppbana, Lindarängen, som låg ungefär där galoppen på Gärdet numera äger rum.

Till en början tävlade man bara ett par gånger om året, vid ett vår- och höstmeeting, men när riksdagen 1923 avskaffade totalisatorförbudet, växte både tävlingsverksamheten och organisationen. In på 1930-talet hade man skaffat eget kontor och fast anställd personal i Norra Kungstornet med adressen Kungsgatan 30. Man befann sig mitt i Stockholm.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Kungsgatan-30.jpg

Kungsgatan med Norra Kungstornet till vänster. Här huserade SKS. Arkivbild.


Så småningom övergav Stockholms Kapplöpningsällskap lokalerna i Norra Kungstornet, sannolikt av ekonomiska skäl. I stället flyttade Jockeyklubben in.

SKS hade dessutom ett sekretariat ute på Ulriksdal, varifrån tävlingsverksamheten sköttes.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Uöriksdals-kapplöpningsbana-sekretariatet.jpg


SKS sekretariatbyggnad på Ulriksdal. Foto Erik Andersson


1960 lades Ulriksdal ner och i stället flyttade galoppsporten till Täby, där SKS fick moderna lokaler, som måste ha känts som ett lyft för tävlingssekreteraren Stig Holm och hans personal.

Knappt två år senare fick verksamheten ett abrupt slut, då banan och SKS gick i konkurs. Budgeten hade varit alltför optimistisk och byggde på att 5 000-10 000 åskådare skulle besöka varje tävlingsdag.

Efter ingripande av staten räddades banan och ny tävlingsarrangör blev Täby Galopp AB. Stockholms Kapplöpningssällskaps namn ansågs för belastat och lämnades i gömmorna. Men ett tiotal år senare väcktes det till liv. Den dåvarande Kapplöpningshästägareklubben tyckte ett namnbyte var motiverat och återuppväckte namnet Stockholms Kapplöpningssällskap, ett historiskt namn vars belastning nu var glömd. I stället var man stolt över allt positivt SKS uträttat under ett 70-tal år.

Denna era tog alltså slut 2009 då Stockholms Galoppsällskap blev det samlande namnet för galopporganisationerna i Stockholm – vilket dock inte hindrat uppfödarna i 100-årsfirande SFAF och tränarna att hålla liv i sina organisationer liksom amatörerna.

Kan det vara dags för en ‘revival’ för Stockholms Kapplöpningssällskap? Vad tycker medlemmarna?


Björn Eklund